موسیقی زنده

رستوران کابان با اجرای موسیقی زنده ساعتی را فارغ از هیاهوی شهر به شما تقدیم مینماید